Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Klient-Deweloper

Treść Kodeksu została zaakceptowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DEWELOPERA

I. Przed rozpoczęciem inwestycji
Firma deweloperska będąca członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich ( PZFD ) udostępni Klientowi pełne i kompleksowe informacje o projekcie inwestycji, która będzie realizowana, w tym projekt umowy;
 
Firma deweloperska będąca członkiem PZFD zapewni profesjonalną pomoc przy realizacji indywidualnego projektu;
 
Żadna z Firm deweloperskich będących członkiem PZFD nie podejmie się realizacji projektu, jeżeli uzna, iż nie jest w stanie wykonać planowanej inwestycji terminowo i profesjonalnie;
 
Firma deweloperska powinna zapewnić odpowiednie ubezpieczenie inwestycji;
 
Umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały;
 
Umowa nie może wyłączać lub istotnie ograniczać odpowiedzialności Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD, oraz określi sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, będzie respektować zasady równości stron;
 
Umowa powinna zawierać następujące elementy:
  • opis przedmiotu umowy,
  • termin rozpoczęcia realizacji inwestycji,
  • czas realizacji inwestycji,
  • zobowiązanie, iż roboty budowlane wykonywane przez firmy wykonawcze na rzecz Firmy deweloperskiej będącej członkiem PZFD objęte są rękojmią i co najmniej trzyletnią gwarancją,
  • cenę z podziałem na elementy składowe oraz warunki płatności,
  • informację o zastosowanych materiałach i technologiach użytych do realizacji budowy;

 

II. Podczas realizacji inwestycji

Firma deweloperska będąca członkiem PZFD prowadzić będzie prace zgodnie z umową zawartą z Klientem oraz zobowiązuje się na bieżąco informować go o postępach prac, zapewniając w tym celu prawo wstępu na teren budowy;

Jeżeli pojawią się przeszkody lub opóźnienia mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji inwestycji, Klient powinien być jak najszybciej poinformowany o tym zdarzeniu;

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji powstały jakieś dodatkowe koszty lub nastąpiły zmiany, Firma deweloperska będąca członkiem PZFD powinna uprzedzić o tym fakcie, a w razie gdyby mogło to prowadzić do wzrostu ceny lokalu, uzyskać zgodę Klienta na wskazane zmiany w formie pisemnej – chyba, że strony uzgodniły inny sposób postępowania w razie zaistnienia wyżej opisanych okoliczności;

 

III. Po zakończeniu inwestycji

Firma deweloperska będąca członkiem PZFD pozostawi teren realizacji inwestycji uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z ustalonym wcześniej planem, a jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie lokalu “pod klucz” – lokal Klienta będzie przekazywany: czysty, gotowy do zamieszkania;

Klientowi zostaną wręczone odpowiednie instrukcje i gwarancje oraz zostanie on poinformowany o zasadach prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacji;
 
Niezwłocznie i w uzgodnieniu z Klientem zostanie ustalona data usunięcia usterek, które mogą pojawić się w okresie gwarancji lub rękojmii;
 
Firma deweloperska podejmie działania w celu zorganizowania zarządu nieruchomością oraz udzieli pomocy przy organizowaniu wspólnot mieszkaniowych;

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KLIENTA
KUPUJĄCEGO NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE

I. Przed rozpoczęciem inwestycji

Klient, który planuje zakup mieszkania powinien zebrać informację o kilku firmach sprzedających mieszkania i upewnić się jakiego mieszkania poszukuje;

Klient powinien upewnić się czy ma wystarczającą ilość środków pieniężnych, które są niezbędne do nabycia planowanej inwestycji;
 
Klient powinien przy wyborze Firmy deweloperskiej sprawdzić czy posiada ona odpowiednie doświadczenie, które jest niezbędne do realizacji planowanej przez niego inwestycji;
 
Klient powinien upewnić się czy umowa jest dla niego jasna i zrozumiała oraz czy została podpisana przez dwie strony;
 

Klient powinien upewnić się jaki jest stan prawny terenu na którym Firma deweloperska realizuje inwestycję; ( np. sprawdzić akt własności i pozwolenie na budowę);

 

II. Podczas realizacji inwestycji
Klient powinien starać się utrzymywać dobre stosunki z Firmą deweloperską a jeżeli ma jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia do realizowanej inwestycji powinien je jak najszybciej wyjaśnić;
 
Klient powinien informować na piśmie o planowanych zmianach;
 
Klient zobowiązany jest dokonywać płatności w terminach ustalonych w umowie oraz przestrzegać pozostałych warunków umowy;
 
III. Po zakończeniu inwestycji

Klient powinien niezwłocznie informować o stwierdzonych usterkach zgłaszając je na piśmie;

 
Klient powinien przystąpić do zawarcia umowy notarialnej kupna lokalu w wyznaczonym terminie;
 
Klient zobowiązany jest:
  • użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • dbać o nieruchomość wspólną i własność innych współwłaścicieli,
  • pokrywać koszty związane z eksploatacją mieszkania i utrzymaniem nieruchomości wspólnej od chwili przejęcia lokalu;

PRZEPISY KOŃCOWE

I. Realizacja postanowień Kodeksu

Wszelkie sprawy związane z naruszeniem przepisów niniejszego Kodeksu rozstrzygane są przez Zarząd PZFD;

Każde naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu może być zgłoszone do Biura Skarg i Wniosków przez Klienta. Zgłoszenie takie powinno mieć formę pisemną i zawierać wszelką przydatną dokumentacje naruszenia postanowień Kodeksu;
 
O toczącym się postępowaniu musi być poinformowany zainteresowany podmiot. Klient powinien otrzymać pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia skargi w terminie 30 dni;
 
W przypadku stwierdzenia przez Zarząd naruszenia postanowień Kodeksu przez Firmę deweloperską, Zarząd wyznaczy przedsiębiorcy odpowiedni termin ostatecznego odstąpienia od praktyk naruszających Kodeks. W przypadku notorycznego naruszenia Kodeksu przez przedsiębiorcę, Zarząd może wykluczyć go z członkostwa w PZFD oraz podać tę informację do publicznej wiadomości;
 
Pozwana Firma deweloperska zostanie poinformowana o orzeczeniu Zarządu oraz o nałożonych na nią ewentualnych sankcjach. Informacje te zostaną również podane do wiadomości wszystkich członków PZFD;
 
II. Zmiany Kodeksu

Zarząd PZFD może wprowadzić zmiany i poprawki do niniejszego Kodeksu w dowolnym czasie, które zostaną podane do publicznej wiadomości.