W nawiązaniu do podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą, Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich złożył w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do wiadomości Biura Infrastruktury uwagi do wariantowych koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka, wniesione przez członka Oddziału Warszawskiego PZFD – firmę Neocity.

 

Uwagi do wariantowych koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka :

Nowy plan zakłada utworzenie obszaru D 9.2 MN/MW i D10 MW/U oraz utworzenie dróg 16 KDD, 12 KDL  i 18 KDD (I wariant) lub D9.2 MN i  D10 MN/U oraz 14 KDD, 12 KDL  i 16 KDD (II wariant).

W dniu 11.06.2010 r. została wydana decyzja nr 179/A/BIA/2010 pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach o numerach 116, 117, 120, 121 z obrębu 4-16-05. Teren ten, wraz z pozwoleniem na budowę, nabyła spółka Neogarden i przystąpiła do realizacji inwestycji.

Oba warianty projektu zakładają lokalizację drogi 16 KDD bądź 18 KDD na działkach 116 i 117 objętych decyzją. Ponadto, nowy plan nakłada linie zabudowy, które zmniejszają obszar zabudowy w porównaniu z poprzednim planem, oraz wprowadzają nowe parametry i wskaźniki dla zabudowy.

Dodatkowo Wariant II przecina obszar zabudowy na dwie części wyznaczając pas wyjęty spod zabudowy. W tej sytuacji ustanowienie nowego planu będzie stało w sprzeczności z realizowaną zabudową. Brak będzie możliwości realizacji dróg w wyznaczonym pasie.

W związku z tym niezbędne jest wyłączenie obszaru objętego pozwoleniem na budowę z nowego planu, oraz przesuniecie przebiegu projektowanych dróg poza obszar objęty decyzją pozwolenia na budowę.

 


PZFD MPZP 1

 

 

PZFD MPZP 2